华语网_语文知识_初中语文_小学语文_教案试题_中考高考作文

首页 > 小学语文 > 一册语文

一年级下册看拼音写词语(1-8单元)

[移动版] 作者:蓝西

看拼音写词语

说明:免费使用资料,请自行整理格式。

第一单元

wàn yī quán shuǐ dīng dōng bǎi huā qí fàng  zhī zú

( )(  ) (  )  ( )

shuō huà gāo dà de péng yǒu  chūn fēng  suì yuè

( )(  ) (  ) ( )

nǐ men  hóng huā lǜ cǎo  yé ye  qīn rén  xíng zǒu

( )(  ) ( ) ( ) (  )

gǔ rén shuǐ shēng duō shǎo chù chù zhī shí bānɡ máng

( ) (  ) ( ) ( ) ( ) ( )

第二单元

xǐ shǒu rèn zhēn sǎo dì  fù mǔ  bà bɑ  quán jiā

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

ɡuān mén wán quán kàn zhe huà huà xiào huà nǎi nɑi

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shànɡ wǔ shōu kàn nǚ hái tài duō shēnɡ qì chū qù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

mínɡ liànɡ tīnɡ xiě huí jiā  jiā xiānɡ  xué huì( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

hé chànɡ xǐ liǎn kāi huì

( ) ( ) ( )

第三单元

hé qì yǔ wén  lǐzǐ xiù qì xiānɡ s

[1] [2] [3] [4] 下一页

查看更多看拼音 写词语 一年级下册资料
随机推荐