华语网_语文知识_初中语文_小学语文_教案试题_中考高考作文

首页 > 小学语文 > 一册语文

小学一年级拼音第九~十一课过关测试卷

[移动版] 作者:佚名

拼音第九课过关测试 

一、 拼一拼,读一读 

bái cài chuī là zhu tái shuǐ wū guī huí jiā měi lì bèi shū zāi shù shuǐ huā méi huā 

lái huí mèi mei hǎi shī cì wei hēi sè 

chǐ zi kāi qì chē fēi jī ruì lì bái tù 

pèi dài xǐ ài zhuī zhú péi tǔ guì huā 

fèi zhǐ fèi huà zuǐ bɑ bú zài tǔ duī 

pái duì bēi zi hái zi wěi dà kuài lè 

nǎi nɑi cāi mí kāi shǐ mò wěi tài dù 

xī běi nèi wài měi shù zì lái shuǐ 

wěi ba 

二、 认读生字 

你我他 开水 白马 书皮 个子 不在 

评分标准:每个字母、生字为1分。 

日期 

分数 

拼音第十课过关测试 

一、拼一拼,读一读 

xiǎo māo duō shǎo lǐ mào shuǐ niú dú bào jī huì xiào huà pí ǎo kě ài kǒu shuǐ 

xǐ zǎo hǎo yǒu chī cǎo zhū ròu diào yú 

rè ài ní hǎo mù biāo xiù lì shōu tiáo 

yóu xì hòu niǎo xià lóu hā bā gǒu tǔ dòu 

liǎo bù qǐ yōu xiù jiào shī niǎo cháo liú shuǐ 

cǎo mào hǎi ōu diào qiáo jiǔ niú yì máo 

huǒ chái huí bào xiǎo qiáo xǐ shǒu tiáo pí 

二、认读生字 

小鱼 可爱 吃草 和好 水牛 

评分标准:每个字母、生字为1分。 

日期 

分数 

拼音第十一课过关测试卷 

一、 拼一拼,读一读 

shù yè quē shǎo rì yuè jué zé biè niu xué xí yuè ér nüè dài xuě bái xǐ què tiē huà nǚ ér cè lüè xué xiào cū lüè yuè dú cí tiě hēi yè xuě huā hú dié yuē sù ér qiě quē fá qié zi kē xué niè shǒu niè jiǎo xǐ yuè xuē zi ěr duō dì èr gè yuè qǔ pí xié jué sè yuē huì ěr jī 

二、 认读生字 

大家 飞机 小河 月儿 学校 有趣 入口 

评分标准:每个音节、生字为1分。 

日期 

分数 

随机推荐