华语网_语文知识_初中语文_小学语文_教案试题_中考高考作文

首页 > 小学语文 > 一册语文

拼音第十二课、十三课过关测试卷

[移动版] 作者:佚名

拼音第十二课过关测试卷 

一、 拼一拼,读一读 

tiān ān mén zhěn tóu jī dàn quàn gào dān xīn lùn tàn jiǔ tán hàn shān wén jù hé lún chuán nán fēi dà yàn chūn sǔn shān pō guǒ yuán dào tián bái yún zuǒ yòu chē lún zhēn jiǎ zhǐ nán zhēn huī chén jiě fàng jūn chèn zhí huān kuài chèn èr dǎ tiě shēn tǐ yuán quān zhēn zhū rén shēn qiān bǐ shēn q iǎn shén huà 

wài bīn bīn bīn yǒu lǐ xuān chuán shēn shǒu pīn yīn 

pǐn zhì rén mín jīn jīn yǒu wèi shǐ jìn qīn rè zǎo chén fān gǔn yí cùn xì jūn chūn tiān qún zi shén mì xún zhǎo shī rùn tūn tūn tǔ tǔ rén qún guān kuò zūn shǒu pín fán zhuàn bǐ dāo zì diǎn yuán zhū bǐ mǐn gǎn xiě zì běn guān kàn pín kùn cè shì juàn 

二、 认读生字 

大山 田地 左右 一片 一半 白云 她们 

评分标准:每个音节、生字为1分。 

日期 

分数 

拼音第十三课过关测试卷

一、拼一拼,读一读

shuǐ gāng tái dēng xióng yīng gāng qiáng hóng xīng 

gōng rén ān jìng shēng huó chí táng xīn qíng 

tài yáng yǎn jīng yōng bào děng dài cǎi hóng 

tái fēng cōng ming xiōng měng pín qióng nào zhōng 

zhuàng jī shāng xīn shàng shēng ān jìng xiàng cè 

guǎng dà chéng mén běi jīng néng gàn yáng guāng

mì fēng tīng jiǎng fēng shōu zhèng què zhěng qí 

chōng fēng qiū gāo qì shuǎng qián táng jiāng liàng jīng jīng 

二、读句子

(1)wǒ de bà bɑ shì yōu xiù fēi xíng yuán。

(2)wáng hóng hé xiǎo míng sh ì zuì hǎo de péng yǒu。

(3)zì xuǎn shāng chǎng lǐ de dōng xi zhēn duō ɑ!

(4)Xià tiān dào le,xiǎo shù gěi wǒ men chēng bǎ lǜ sè de xiǎo sǎn.

(5)yè kōng zhōng yuán yuán de yuè liàng xiàng yù pán.

二、认读生字 

(老 师 ) (文 学) (花 朵 ) (白 鹅) ( 一 条) (雨 天) ( 小 桥)

评分标准:每个音节、生字为1分。

日期 : 分数 : 

随机推荐