华语网_语文知识_初中语文_小学语文_教案试题_中考高考作文

首页 > 小学语文 > 一册语文

一册拼音综合测试卷(一)

[移动版] 作者:佚名

拼音综合测试卷(一) 

一、正确认读下列声母、韵母和整体认读音节。(20分) 

p — q ié—ěi uì—iù ái—ǎo jiē—jiān yùn—ūn yuán—yǐn chǐ—cī jūn—yuè quān—qiú 

二、正确认读下列音节。(56分) 

hǎi ōu diàn dēng méi huā yǎn jing shuǐ píng yáng guāng 

zhú sǔn dà xiàng hēi xióng kuài lè hěn duō kǒng què gōng yuán liè gǒu xiǎo niǎo guà zhōng rè nào zhūo mí cáng néng shǒu wén xué zhè xiē piāo liú tiān kōng jūn duì xuān chuán huǒ hóng de fēng yè 

三、读儿歌。(14分) 

bā ge tóu shàng yí cù yīng, 

xǐ què shēn chuān hēi bèi xīn, 

wū yā chuān zhe wū shā tào, 

shān jī wěi bɑ dài huā líng。 

四、读词语(10分) 

骑车 飞机 老师 白云 下雨 天桥 读书 洗衣服 画河马 

时间 

分数 

随机推荐